در رگانش می دود، یک مشت سلـــول ِ سیـــــاه

می خورد، یک مشـت قرصِ بـی­اثر هم گـاه- گاه

دکترش گفته: « نباید ناامیدش کرد...» حیف-

حرف هـا را مــی­بَرد، ناخواستـه ،گاهی ، نگاه!

ناامیـد  از دست دکترهاست ، روزی چنـد بار-

دست روی سینه ، مــی­چرخد  به سمت بـارگاه!

مثل عطـر جانمــازش، سـوی مشهد  می­پرند

از دلش  یک مـشــت  کفـتر بچه­هـای  بی­گنــاه!

تاکسی! دربست، راه آهن...؟  مـرا بــا خود ببر

مثـل آه مـادرم؛   این ایـستــگاه - آن ایـستـگاه!

مادرم آهـوست... دکتر گفته:  « ضامن نیستم-

این که بعد از این سفر هم بیشتر از چند ماه...»

چند مـاهی هست ؛ اطراف حرم عـاکف شـدنـد

چنـد آهــو بـرّه یِ چشـم- انتظـــارِ  بـی پنـــــاه!

مـــادرم نـذر حرم کرده ست، اشـک چشــــم را

انتظـاری نیــست از چشمـان­تان، جز یک نگاه!« گره گیسو»

 

بیــــا،  که مـی­ شود  این درد را کمــی خم کـــــرد.

نــه، پشـــت به هـمــه­ ی دردهـــــای عـــالم کــرد

نشـســت گوشه­ ی ایــوان و عشـق را دم کــــــــرد.

از این غــریــــبگی عــــاشقـــانه هـــا،  کم کـــــرد.

و افتخار به یک « گوشه_چشم»، یک « نم» کرد. 

به درو از دل ِ

                   دنیـــا پرست

                                 نـــامحرم !

 

بیــــا که مــی­شود ایـن­جـــا خمیِِـــده، قــامت بست.

به شرط آن که گـــذاری به روی سیـــنه، دسـت.

به آســـتان بــــوسی ،  چشــــم بر ملامت بســـت

قــــــراداد بـــــرای سه شـــباقـــامت، بســـت.

چـــنـین که از چـشـــم تو سیــاه مـستــم، مســـت!

سفید_کور!

            چشم ِ

                   هرچه مست ِ نامحرم!

 

گـِـــره زدم.   و نــــدارد  کـســی  گمـــانــش را

به قــصــد ســجــده ، زدم بــــوسـه  آستــانـش را

نه  من گـِـــــره زده ام ،  قلـب عــاشـقــــانـش را

خــدا  به سـجــده نـشـانـــده  فـرشـتـگــــانــش را

گِــــــره زذه   بــه ضــریـــح ِ زر آسمـــانـش را

به عرش

           تا نبرد دست،

                             پســـتِ نامحرم

 

دوبـــاره قبـلـــه­ی جمعی،  سوی تو افتـــاده ست.

صـبــــا پــی ِ نـفخــــات ِ بوی تــو  افتـــاده ست

مـــریـــض،  دنـبـــــال ِ داروی تو افتـــاده دست.

بـه دام   صـیــّــاد  این  آهـوی تو  افتـــاده ســت.

به کــار من ،  گــره ِ گیـــسوی تـو افتــاده سـت

چگــونه عقــده گشــایم

                        به دست نــامحرم؟